Top

Garanții componenta RURAL INVEST si AGRO IMM INVEST
Program IMM INVEST PLUS

 

FGCR acorda garantii aferente schemei de ajutor de stat asociata componentei RURAL INVEST  si AGRO IMM INVEST din cadrul Programului IMM INVEST PLUS pentru susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare în cadrul componentelor RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST poate fi consultată aici.

Categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia în cadrul componentei RURAL INVEST precum și etapele care trebuie parcurse pentru obținerea garanției pot fi consultate aici.

Categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia în cadrul componentei AGRO IMM INVEST precum și etapele care trebuie parcurse pentru obținerea garanției pot fi consultate aici.

Lista documentelor necesare analizei solicitarii de garantare pentru componenta RURAL INVEST poate fi consultata aici.

Lista documentelor necesare analizei solicitarii de garantare pentru componenta AGRO IMM INVEST poate fi consultata aici.

Plafonul alocat FGCR pentru Programul IMM INVEST PLUS este in suma de  3.5 miliarde lei pe anul 2022, din care suma de 2.5 miliarde lei aferenti componentei RURAL INVEST si 1.000.000.000 lei componentei AGRO IMM INVEST. Termenul pana la care se pot transmite documentatiile de  solicitare a  garantiilor  este 23.12.2022. Termenul de valabilitate al schemei este 31.12.2022.

Întrebare: Cazierul judiciar este necesar pentru toti administratorii (daca sunt mai multi) sau pentru unul singur -cel care reprezinta compania in contracte?

Raspuns: Trebuie prezentate cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru toti administratorii.

 

Întrebare: Pentru creditele TLI, perioada de gratie e prevazuta diferit in normele de aplicare, pagina 9 (nr luni gratie 18 luni) vs Conventie, pag 92 Contractul de garantare( unde sunt mentionate 24 luni), va rugam sa ne comunicati care dintre variante e cea aplicabila final;

Raspuns: Perioada de gratie este de 18 luni astfel cum se prevede la art. 4 alin (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 (in modelul contractului de garantare dintr-o eroare materiale este mentionata perioada de 24 de luni).

 

Întrebare: La Art. 5 din Norme se precizeaza ca in situatia in care nu se pot institui ipoteci legale pe bunul achizitionat din credit se vor institui ipoteci legale asupra altor bunuri mobile. Cand consideram ca nu se pot institui ipotecile legale? Situatiile de achizitie software si parti sociale sunt mentionate separat.

Răspuns: Ex. Bunurile se afla in litigiu, nu au rangul impus prin reglementari

Întrebare: Garantiile materiale (in afara bunului achizitionat din credit) pot fi suplimentate si cu ipoteci pe alte bunuri asa cum se putea in cazul AGRO IMM INVEST?

Raspuns: Da

 

Întrebare: In calculul ajutoarelor de stat maxime prevazute in norme, 500.000eur/62.000eur/75.000eur intelegem ca vom considera ajutoarele de stat obtinute pe schema anterioara de ajutor de stat-Covid ( in cadrul programelor IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST) derulate pana la 30.06.2022, este corecta intelegerea?

Raspuns: Nu. Ajutoarele de stat maxim acordate pe Cadrul Temporar Ucraina (prezentele norme) nu se cumuleaza cu ajutoarele acordate pe schemele anterioare aprobate pe Cadrul Temporat Covid și finalizate la 30 iunie 2022. Ajutoarele de stat acordate pe Cadrul Temporar Ucraina – componenta RURAL INVEST in limita a 500.000eur/62.000eur/75.000eur se cumuleaza cu celelalte scheme de ajutor de stat aprobate pe Cadrul Temporar Ucraina (celelate componente ale Programului IMM INVEST PLUS)

 

Întrebare: Cum calculam suma la care se va incadra un client care anterior a mai avut finantari in cadrul programelor guvernamentale elaborate pe schema Covid? Mentiunea din norme face referire la nevoia de lichiditati neacoperita… insa vorbim de momente de timp total diferite. Cum demonstram, cu ce documente vom verifica faptul ca un client nu si-a acoperit din finantarile anterioare nevoia de lichiditati? Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.

Raspuns: Aceasta situtatie (compararea cu finantarile accesate in cadrul programelor guvernamentale elaborate pe schema Covid) se face numai in situatia in care beneficiarul solicita credit in conditiile 1.2 (2) c) din Conventie. Determinarea finantarii are in vedere documetele prezentate de benficiar si prevazute la 1.2 (3) c) din Convetie.

 

Întrebare: Cum si cu ce documente suport vom putea utiliza varianta de dimensionare a facilitatii de credit c):”în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.”

Raspuns: Determinarea finantarii are in vedere documetele prezentate de benficiar si prevazute la 1.2 (3) c) din Convetie.

 

Întrebare: Cum vom efectua raportarile, portofoliul RURAL INVEST se va adinistra la comun sau vom trimite raportari deferite pe fiecare schema de ajutor de stat?

Raspuns: Portofoliile RURAL INVEST ȘI AGRO IMM INVEST (componente administrate de FGCR) se vor gestiona seprata iar raportarile se vor realiza separat pentru fiecare schema in parte.

 

Întrebare: Exista o listă a codurilor CAEN eligibile în  cadrul componentei Rural Invest?

Raspuns: RURAL INVEST se finanțează intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar. Pentru a veni în sprijinul dvs. puteți consulta lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare, (obiect principal sau secundar de activitate) AICI

 

Întrebare: Referitor la Art.1, pct.(2), litera c) din procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS “……….Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare….”

Pentru o înțelegere corectă, va rugam sa ne transmiteti clarificari, respectiv cum se determină „o fracție din aceste nevoi a
rămas neacoperită cu finanțare”.
Aceasta conditie este valabila doar in cazul valorii mentionate la pct. c?

Raspuns: Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza Cadrul Temporar COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea puteau include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu putea depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor.
Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS (art. 1.2 (2) litc.) din Conventie) cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Prin urmare, spre exemplu, daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar COVID -19) un credit/linie de credit pentru capital de lucru cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile, iar valoarea finanțării a avut în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel accesată acoperea 10 luni din cele 18 luni permise de rgelementare, același beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST să acceseze un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de maximum 8 luni (cele 8 luni reprezentând fracție din nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu finanțare).
Această condiție este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate pe baza nevoilor de lichiditate.

 

Întrebare: Un beneficiar care a obtinut finantarea in cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO/PROD/GARANT/Rural, poate solicita o noua finantare pe una dintre componentele IMMINVEST PLUS, daca creditul se dimensionează în funcție de pct. a) sau b)?

Raspuns: Un beneficiar care a obtinut finantarea in cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO/PROD/GARANT/Rural (adoptate in baza Cadrului Temporar Covid si incheiate la 30.06.2022) poate obține o noua finanțare pe componetele IMM INVEST PLUS care pot fi dimensionate in functie de Art. 1 pct. 2 lit. a) b) sau c). Pentru lit. c) trebuie avut în vedere ca prin noua finanțare nu se pot acoperi aceleași nevoi de lichiditate.

 

Întrebare: Care este valoarea maximă a finantărilor pentru beneficiarii care activează în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar?

Raspuns: Pentru componentele AGRO IMM INVEST si RURAL INVEST, în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, valoarea maxima a finanțării este de 5 mil.lei si de 10 mil.lei in cazul beneficiarilor din industria alimentara.

 

Întrebare: Criteriul de dificultate a fost eliminat. Am putea finanța IMM-urile care se aflau în dificultate la 2019, 2020 sau 2021?

Raspuns: Da

 

Întrebare: Avand in vedere Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, respectiv faptul ca ”Măsurile de ajutor de stat care fac obiectul prezentei comunicări pot fi cumulate cu ajutoarele acordate în temeiul cadrului temporar privind pandemia de COVID-19, cu condiția respectării normelor respective în materie de cumulare. Atunci când statele membre acordă aceluiași beneficiar împrumuturi sau garanții în temeiul Cadrului temporar privind pandemia de COVID-19 și al prezentei comunicări și atunci când valoarea totală a principalului împrumutului este calculată pe baza nevoilor de lichidități autodeclarate ale beneficiarului, statele membre trebuie să se asigure că aceste nevoi de lichidități sunt acoperite numai o singură dată cu ajutorul respectiv. ” Solicitare clarificare: Înțelegem din text că facilitățile acordate pe schema COVID (IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, etc.) se cumulează cu facilitățile ce se vor acorda pe noua schemă, însă este neclar cum se aplică normele în materie de cumulare, în condițiile în care paragraful 2 clarifică aplicabilitatea doar atunci când valoarea totală a principalului împrumutului a fost calculată pe baza nevoilor de lichidități. Astfel, avem nevoie de clarificări asupra modului de aplicare a acestei reguli în cazul în care a fost stabilită valoarea maximă a împrumutului
pe alte criterii decât nevoie de lichiditate (adică cele pentru care raportarea a fost CA, etc.).

Raspuns: Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.
Se cumulează ajutoarele de stat acordate prin toate componentele Programul IMM INVEST PLUS, aprobate prin OUG 99/2022, respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD, INNOVATION

 

Întrebare: Avem rugămintea de a clarifica dacă întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie și întreprinderile mari pot fi sau nu beneficiare ale programului Rural Invest?

Raspuns: Da, sunt beneficiare.

 

Întrebare: Cum poate verifica/documenta Banca faptul că acest criteriu este îndeplinit : ”activitatea economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina”? O declarație pe proprie răspundere a beneficiarului ar fi suficientă?

Raspuns: Da este suficienta. In anexele la Procedurile de implementare a componentelor schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS este prevazută o astfel de declaratie a beneficiarului.

 

Întrebare: În vechea schemă (COVID 19) acest Program a fost adresat “beneficiarilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic”. Se mai păstrează acest criteriu?

Raspuns: Nu.

 

Întrebare: Care va fi procentul de garantare maxim admis pentru fiecare program în parte? Este uniform 90% sau în cadrul IMM INVEST și AGRO IMM INVEST se va ține cont de precizările anterioare de încadrare? Cum se stabilește procentul de garantare pentru fiecare componentă în parte?

Raspuns: Procentul de garantare, de maxim 90%, este uniform pentru toate componentele Programului IMM INVEST PLUS.

 

Întrebare: Un client poate beneficia de maxim 10 MRON, respectiv maxim 5 MRON pentru domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, cumulat pe toate cele 6 componente?

Raspuns: Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat cumulată pe toate cele 6 componente care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii.

 

Întrebare: Cum se justifică faptul că beneficiarul activează într-un sector deosebit de afectat de efectele directe și indirecte ale agresiunii….”? Nu ne este clar care ar putea să fie aceste documente justificative/sectoare afectate direct sau indirect și considerăm că ar putea exista confuzii/interpretări dacă se lăsă la latitudinea fiecărui finanțator ce documente să ceară și care să fie sectoarele deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale invaziei Rusiei în Ucraina.

Raspuns: Sectoarele afectate sunt cele care prin efectele lor au produs perturbări ale lanţurilor de aprovizionare s-au reflectat in situatiile financiare ale potentialilor beneficiari sub forma plăţilor restante din Rusia sau Ucraina,( ex. creante neîncasate de la clienti din aceste zone), în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1. alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022.

 

Întrebare: Regula este că se aplică criteriile de la pct. a și pct. b, și doar pentru ce nu se încadrează în valoarea rezultată se poate aplica criteriul de la pct. c? În plus, ce variantă aplicăm pentru clienții care nu sunt în astfel de sectoare, dar nici nu au CA pentru 3 perioade contabile consecutive și nici nu se încadrează în prevederile lit. b)? Acești clienți nu sunt eligibili?

Raspuns: Da, sunt. Calculul se efectueaza Conf. Cap.I, art.1. alin.2, lit.a) ”în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;”

 

Întrebare: În cazul dimensionării în funcție de CA, la care medie se face referire? Rugăm exemplu de calcul.

Raspuns: La media ultimelor 3 perioade contabile inchise

 

Întrebare: Cum se calculează și justifică “fracția rămasă neacoperită de finanțare” în cazul dimensionării după nevoia de lichiditate pentru cei care deja au beneficiat de credite IMM Invest / Granturi?

Raspuns: Potrivit subprogramului AGRO IMM INVEST sau Programului RURAL INVEST, elaborate în baza Cadrul Temporar COVID-19, finanțările se puteau acordau la o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea puteau include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării la bancă a unor documente justificative de cătrebeneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu putea depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor.
Potrivit componentei RURAL INVEST a Programului IMM INVEST PLUS (art. 1.2 (2) litc.) din Conventie) cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.
Prin urmare, spre exemplu, daca un beneficiar (IMM) a accesat prin Programul RURAL INVEST (Cadru Temporar COVID -19) un credit/linie de credit pentru capital de lucru cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile, iar valoarea finanțării a avut în vedere nevoile de lichidități și potrivit justificărilor beneficiarului valoarea finanțării astfel accesată acoperea 10 luni din cele 18 luni permise de regelementare, același beneficiar poate în prezent pe componenta RURAL INVEST să acceseze un credit/linie cu destinația de finanțare a cheltuielilor cu utilitățile pentru o perioadă de maximum 8 luni (cele 8 luni reprezentând fracție din nevoile de lichiditate rămasă neacoperită cu finanțare).
Această condiție este valabilă doar în cazul finanțărilor dimensionate pe baza nevoilor de lichiditate.

 

Întrebare: Criteriile de dimensionare a creditelor menționate la art. 4 alin. 2 din schema de ajutor de stat sunt aplicabile fiecărui credit în parte și cumulat pentru toate creditele acordate pe cele 6 componente?

Raspuns: Da

 

Întrebare: Înțelegem că pentru verificarea criteriului ” a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente;”se va considera media aritmetică a cifrei de afaceri nete conform bilanț depus la Organele Fiscale. Vă rugăm confirmare.

Raspuns: Da

 

Întrebare: Din punct de vedere contabil terminologia folosită la acest moment este de Cifra de afaceri netă și Venituri din exploatare totale.
Vă rugăm să detaliați cum se poate calcula “15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele 3 perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente”, în cazul entităților care au 1 /2 ani de activitate?

Raspuns: În cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;

 

Întrebare: Ce reprezintă „b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor”. Rugăm definirea conceptului energie? Prin energie se înțeleg și gaz acolo unde este cazul? În cadrul temporar Ucraina se menționează și gaze naturale și energie electrică/încălzire centralizată, dar trebuie să fie clar stipulat în convenție, procedura de implementare.

Raspuns: Da, conform cadrului temporar. In opinia noastra termenul ”energie” din cuprinsul OUG 99/2022 se referă la energia electrica si energia termica.

 

Întrebare: Formula de calcul de mai sus se aplică pentru orice tip de credit, și pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții? Sau doar pentru finanțarea capitalului de lucru, similar cu programul IMM Invest anterior?

Raspuns: Formulele de calcul prevazute la art. 4 (3) b) se utilizeaza pentru dimensionarea finanțărilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, respectiv atat pentru credite de investitii cat si pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru.

 

Întrebare: Pe baza a ce calculăm cei 50% din cheltuielile cu energia: facturi, balanță ?

Raspuns: Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1. alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022, respectiv art.9, alin.3, li a),b).c) din OMF .167/2.474/1.535/ 280/2022

 

Întrebare: Ref. ”în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al UAT-urilor care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. ” Rugăm clarificare asupra documentelor justificative și a entității care face verificare (e.g. Banca analizează și stabilește dimensionarea majorării? Sau Fondul? Ce documente se vor solicita?)

Raspuns: Banca analizează și stabilește dimensionarea majorării. Documentele justificative sunt dintre cele mentionate la art1. alin.3), lit.a),b),c) din OMF 2.119/274/2022, respectiv art.9, alin.3, li a),b).c) din OMF .167/2.474/1.535/ 280/2022

 

Întrebare: Înțelegem că dacă suma solicitată de client nu se poate valida prin criteriile de la punctele a) și b), putem merge pe un cash-flow pentru capital de lucru (așa cum am procedat și în cadrul programelor anterioare) sau pe bugetul investiției pentru TL, dar cum putem verifica adițional că sumele rezultate din acest cash-flow sunt urmare a efectelor directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia – o declarație a beneficiarului pe proprie răspundere adițională este suficientă?

Raspuns: Da, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii, anexe la conventii.

 

Întrebare: Adițional vă rugăm clarificări referitoare la sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii – există o listă cu aceste sectoare sau cum vom proceda?

Raspuns: Sectoarele afectate sunt cele care prin efectele lor au produs perturbări ale lanţurilor de aprovizionare s-au reflectat in situatiile financiare ale potentialilor beneficiari sub forma plăţilor restante din Rusia sau Ucraina,( ex. creante neîncasate de la clienti din aceste zone), în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală.

 

Întrebare: Pentru clienții care au contractat credite sub programele IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 – vor fi eligibili la finanțare doar dacă există o fracție neacoperită cu finanțare prin aceste programe (ex. daca a luat 3 mio RON capital de lucru pe IMM Invest mai poate lua 2 mio RON capital de lucru – cu condiția încadrării pe suma maximă și criterii de eligibilitate – pe IMM Invest PLUS ?

Raspuns: Clientii care au contractat credite sub programele valabile până la 30.06.2022 sunt eligibili la finantare pe IMM INVEST PLUS. Criteriul ”fracției neacoperite” are in vedere doar situatia in care dimensionarea finantării se face pe baza nevoilor de lichiditate.

 

Întrebare: Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 se iau în calcul pentru determinarea încadrării în ajutorul maxim de EUR 400.000/EUR 35.000 în funcție de industrie?

Raspuns: Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 nu se cumulează cu cele acordate in cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Se cumulează ajutoarele de stat acordate prin toate componentele Programul IMM INVEST PLUS, aprobate prin OUG 99/2022, respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD, INNOVATION

 

Întrebare: O linie pe 12 luni se va acorda doar cu grafic de rambursare în rate lunare sau trimestriale, așadar nu va fi revolving? De confirmat înțelegerea.

Raspuns: Rambursarea creditului se va face în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

 

Întrebare: Cuantumul ajutorului de stat sub formă de Grant în sumă de 500.000 euro/ întreprindere, respectiv 62.000 euro/ 75.000euro/întreprindere este strict aferent componentelor din Programul IMM INVEST PLUS?
Ce se întâmplă dacă ele mai au ajutor de stat primit în cadrul vechilor programe (IMM Invest, AGRO IMM Invest, IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT), inclusiv toate celelalte ajutoarele de stat primite în context Covid?

Raspuns: Ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei temporare pe cadrul Covid aferente programelor IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct și/sau Rural Invest valabile până la 30.06.2022 nu se cumulează cu cele acordate in cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Se cumulează ajutoarele de stat (grant+garantia in cazul refinantarilor) acordate prin toate componentele Programul IMM INVEST PLUS, aprobate prin OUG 99/2022, respectiv, IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD, INNOVATION

 

Întrebare: În cadrul AGRO IMM INVEST vor beneficia de grant de dobândă doar beneficiarii din sectorul alimentar? Rugăm confirmare și de clarificat diferențele între componentele ARGO IMM INVEST și RURAL INVEST.

Raspuns: Da, doar beneficiarii din industia alimentara beneficiaza si de grant de dobanda pe o perioada de maxim 12 luni in cadrul Componentei AGRO IMM INVEST.

 

Întrebare: Ref.<< În cazul în care finanțarea este folosită pentru refinanțarea creditelor de investiții, ajutorul de stat sub formă de garanție se asimilează unui grant și se cumulează cu grantul menționat la alin. (1), dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere, respectiv 62.000 euro/75.000 euro pe întreprindere pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele producției agricole primare, pescuitului și acvaculturii>> Prevederile de mai sus se aplică doar în cazul refinanțării creditelor de investiții, adică nu și în cazul refinanțării creditelor capital de lucru?

Raspuns: Da. În cazul în care finanţarea este folosită pentru refinanţarea creditelor de investiţii, ajutorul de stat sub formă de garanţie se asimilează unui grant şi se cumulează cu grantul compus din comisionul de de risc, comisionul de administrare si dobanda pe o perioada de max.12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.

 

Întrebare: Conform Cadrului temporar Ucraina este menționat faptul că acest ajutor de Stat se aplică tuturor întreprinderilor sunt afectate de prețuri ridicate la energie: “Întreprinderi și gospodării afectate de prețurile ridicate la gaze și energie electrică sau de perturbările în aprovizionarea cu energie”. Rugam eliminarea acestui aliniat iii) de la art. 5 lit. (5) sau confirmarea că se aplica tuturor întreprinderilor.

Raspuns: Se aplica tututor intreprinderilor eligibile in cadrul componentelor programului IMM INVEST PLUS conform declaratie beneficiarului

 

Întrebare: Ref. ”(v) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii și acvaculturii, pe lângă criteriile menționate la pct. (ii), respectiv (iii), se aplică următoarele condiții: …b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață; ”Cine face aceasta verificare? Cum putem face dimensionarea facilității astfel încât să excludem această condiție: de ex. criteriul privind 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise – este direct legat de prețul produselor vândute și cantitate

Raspuns: Nu e cazul. Schema de ajutor de stat reglementeaza accesul la finantare in mod egal IMM-urilor afectate de criza din Ucraina si nu se leaga de pretul si cantitatea produselor vandute.

 

Întrebare: Referitor la grantul de dobândă, nu se primește dobânda lunar, raportat la sold, etc., așa cum se întâmplă și acum la IMM INVEST? Se primește dobânda o singură dată în termen de maxim 13 luni de la acordarea creditului?
Când se vor trimite solicitările de plată a grantului de dobândă: o singură dată pe an în luna a 13-a sau se trimit lunar solicitările timp de 12 luni și în luna a 13-a se primește plata grantului?

Raspuns: Componenta de dobândă se raportează lunar si se plateste trimestrial. Conform OMF 2.119/274/2022Art. 16 – (1) ”Ajutorul de stat sub forma grantului, format din componenta de comision de administrare si componenta de dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.G.C.R. pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere.
MF virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente
trimestrului anterior.”

 

Întrebare: Avem rugămintea de a clarifica dacă întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie și întreprinderile mari pot fi sau nu beneficiare ale programului Rural Invest?

Raspuns: Da, sunt.

 

Întrebare: Rugăm clarificare în ceea ce privește această categorie de cheltuieli eligibile pentru componentele IMM INVEST, AGRO IMM INVEST ”cheltuielile de refinanţare a altor credite de investiţii, cheltuielile destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni, daca (i) este vorba despre două categorii distincte, respectiv: refinanțare credite de investiții și achiziția de părți sociale și acțiuni si daca (ii) aceste cheltuieli pot fi finanțate doar prin credite de investiții?

Raspuns: (i) Da; (ii) Da;

 

Întrebare: Se pot refinanța credite de investiții doar dacă creditul inițial a finanțat cheltuieli eligibile în program?

Raspuns: Da;

 

Întrebare: Ce reprezintă „b) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor”. Rugăm definirea conceptului energie? Prin energie se înțeleg și gaz acolo unde este cazul? În cadrul temporar Ucraina se menționează și gaze naturale și energie electrică/încălzire centralizată, dar trebuie să fie clar stipulat în convenție, procedura de implementare.

Raspuns: Da, conform cadrului temporar. In opinia noastra termenul ”energie” din cuprinsul OUG 99/2022 se referă la energia electrica si energia termica.

 

Întrebare: Se va plăti grantul de dobândă lunar, în baza sumelor solicitate de bancă prin raportarea lunară?

Raspuns: Grantul de dobanda se va plati trimestrial, pe baza sumelor solicitate de banca prin raportarile lunare.

 

Întrebare: Referitor la ”(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.”, care este rata dobânzii pentru fiecare subprogram în parte? Din păcate nu am regăsit în regulamentele menționate. Se vor aplica aceleași condiții cu cele aplicate în cazul creditelor acordate în cadrul Programelor de Garantare disponibile până la 30.06.2022?

Raspuns: Rata dobanzii la care se face referire este cea de recuperare aplicabila in cazul rambursarii ajutoarelor de stat de catre beneficiari. Cuantumul dobânzii de recuperat aferent fiecărei componente se calculeaza conform Ordinului nr. 386 din 16 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat.

 

Întrebare: Referitor la componentele Rural Invest si AGRO IMM Invest din cadrul programului IMM Invest plus (sub cadrul de ajutor de stat pentru razboiul din Ucraina), in procedura programului se mentioneaza data de finalizare a Schemei de Ajutor de stat ca fiind 31.12.2023. Pentru AgroIMMINVEST nu se mentioneaza aceasta data. Este mentionata in alta parte in OUG sau in Ordinele de ministru data de finalizare a Schemei de ajutor de stat pentru componentele IMMINVEST PLUS (cu exceptia RURAL INVEST)? Deasemenea, observam ca perioada de valabilitate a acordului de finantare se incheie la 31.01.2024 pentru toate Conventiile. Cum se va aplica pentru AGROIMMVEST, daca nu avem o data de finalizare a schemei de ajutor de stat?

Raspuns: Toate componetele schemei de ajutor de stat, inclusiv RURAL INVEST și AGRO IMM Invest, au valabilitate până la 31.12.2022 (data ultima de emitere de catre fondurile de garantare care administeaza schema de ajutor de stat a contractelor de garantare și acordurilor de finantare) iar plățile se vor efectua până cel tărziu la data de 31.01.2024 (iclusiv). Chiar daca nu se prevede in mod expres in procedura componentei AGRO IMM Invest, având în vedere ca perioada de valabilitate a acordului de finantare se incheie la 31.01.2024, aceasta data este si data finala de efectuare de plati in cadrul componentei AGRO IMM Invest.

 

Întrebare: Observam ca perioada de valabilitate a acordului de finantare se incheie la 31.01.2024. In cazul unui client pentru care cele 12 luni de subventionare a dobanzii de la data primei trageri se vor incheia la 31.01.2024 (luna 12 va fi luna Ianuarie 2024) va rugam sa ne spuneti cand se va solicita spre subventionare dobanda aferenta perioadei 01.01.2024-31.01.2024?

Raspuns: In cazul in care pana la data de 31.01.2024 nu se efectuează plata pentru cele maxim 12 luni de dobanda acordate de la bugetul de stat in cadrul componentei, nu mai există temei legal pentru asigurarea acestora de la bugetul de stat.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.