Top

Garantii pentru credite de valori reduse (de maxim 1.000.000 lei),
cu grad de acoperire cu garantii mai mic de 100 %

In baza Conventiilor incheiate cu MADR, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA acorda garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelor de valori reduse (de maxim 1.000.000 lei pentru creditele de investitii si 500.000 lei pentru creditele de capital de lucru), cu o dobanda mai mare decat ROBOR 6M + 2 p.p. si cu grad de acoperire cu garantii colaterale mai mic de 100%.
Garantia FGCR poate acoperi pana la 80% din valoarea creditului aprobat iar in structura de garantii, institutia finantatoare va include cel putin un un contract de fidejusiune incheiat cu imprumutatul persoana fizica sau cu una din persoanele fizice, avand calitatea de acționar/asociat/administrator /reprezentant legal al beneficiarului, in funcție de tipul entității juridice imprumutate si cel putin un contract de garantie imobiliara / mobiliara / personala.

In cazul creditelor de investitii in structura de garantii se include bunul achizitionat din credit

Ghid de prezentare – Descarca

Beneficiarii creditelor pentru care Fondul poate acorda garantii pot fi persoane fizice si juridice, in calitate de fermieri, care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/zootehnic si al pisciculturii/acvaculturii respectiv:

 1. societati comerciale, definite conform Legii nr.31/1990 cu modificările si completările ulterioare;
 2. persoanele fizice autorizate , întreprinderi individuale şi familiale, care desfăşoară activităţi economice, constituite conform OUG nr. 44/2008.
 3. asociatiile, societăţile agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004.
 4. persoane fizice care desfasoara activitati economice  in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al pisciculturii/acvaculturii;

1.Creditul aprobat de institutia finantatoare este destinat :
a) finanțarii activității curente in domeniul agricol si/sau piscicol (cu exceptia activitatilor de comert);
b) realizarii investiţiilor în domeniul agricol si/sau al acvaculturii fara finanțare din PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020 (inclusiv masini si utilaje agricole, etc. care nu sunt noi, cu exceptia achizitiei de teren cu destinatie agricola);
c) orice combinatie intre destinatiile mentionate la pct. a) si b).
2. Termenul maxim de rambursare al creditelor (perioada de creditare) poate fi de:
a) Maximum 36 de luni pentru facilitatile mentionate la pct 1.1) ;
b) Maximum 84 de luni pentru facilitatile mentionate la pct 1.2) ;
c) Maximum 60 de luni pentru facilitatile mentionate la pct 1.3).
3.Beneficiarul de credit, persoana fizica sau juridica, se încadrezaza într-o categorie de rating conform solicitării de garantare, care permite acordarea garanţiei, conform Anexei 8 la Conventia de lucru incheiata cu institutiile finantatoare;
4.Creditul aprobat de instituția financiară nebancară se încadreaza conform reglementărilor BNR, în categoria de risc standard/ în observaţie/substandard;
5.Beneficiarul nu se incadreaza in categoria „intreprindere în dificultate” conform Anexei nr.1.1. – Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria “intreprindere in dificultate” (forma simplificata) sau, dupa caz, Anexa nr. 1.2. -Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate (forma completa);
6.Beneficiarul nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență si nu îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
7.Expunerea maxima cumulata pe beneficiar din credite de valori reduse nu depaseste limita maxima de:

– 1.000.000 lei la creditele de investitii

– 500.000 lei la creditele pentru capital de lucru;

– 500.000 lei la creditele mixte (investitii si capital de lucru)

8.In structura de garantii, institutia finantatoare a prevazut ca se va incheia, distinct de contractul de credit, si in favoarea Fondului in calitate de cocreditor, cel putin un un contract de fidejusiune incheiat cu imprumutatul persoana fizica sau cu una din persoanele fizice, avand calitatea de acționar/asociat/administrator /reprezentant legal al beneficiarului, in funcție de tipul entității juridice imprumutate si cel putin un contract de garantie imobiliara / mobiliara / personala.
Pentru creditele de investitii se vor lua in garantie si activele achizitionate /dezvoltate din credit.
9.Instituţia finanţatoare confirma ca beneficiarul nu figureza cu datorii restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau, după caz, Biroul de Credit, sau dacă acestea sunt evidenţiate în CRC sau BC, institutia finantatoare la care sunt inregistrate restantele confirmă rambursarea acestora până la data acordarii/majorarii garanţiei;
10.Beneficiarii sunt inscrisi in evidentele APIA/ANPA/altor autoritati locale sau centrale si au in exploatare suprafete de teren agricol/plantatii/efective de animale/ferme de animale / pasari / albine / capacitate de crestere a pestilor conform documentelor emise de acestea, inclusiv conform Atestatului de producator.
11.Expunerea maxima pe beneficiar din garantii acordate in baza OUG nr. 43/2013 /soldul acestora impreuna cu garantia/iile solicitate pentru credite de valori reduse nu va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data emiterii de către institutia finantatoare a solicitării de garantare transmise la Fond.

TERMEN MAXIM DE OBTINERE A GARANTIEI: 5 ZILE

Incepand cu anul 2019 comisionul de garantare (prima unica) a fost diminuat la 1,6% pe an pentru toti beneficiarii de credit, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Exceptie fac beneficiarii care au garantii in sold la data de 31.12 a fiecarui an, sau cei pentru care se solicita prelungirea garantiei, a caror capacitate de plata depinde de existenta unor conditii favorabile durabile, sunt in incapacitate de plata sau in pragul incapacitatii de plata, pentru care nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv in cazul celor pentru care s-a deschis procedura insolventei.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului.

In cazul in care perioada de creditare este mai mica de un an, comisionul se calculeaza doar pentru perioada respectiva.

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, institutiile finantatoare vor transmite Fondului pe adresa de email notificari@fgcr.ro urmatoarele documente scanate:

 Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara”
  • Forma simplificata – pentru PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca anexa 1.1.
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca anexa 1.2

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de credit al institutiei finantatoare

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani);
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice.
 • Documente emise de APIA /ANPA/alte autoritati locale sau centrale, dupa caz, inclusiv Atestat de producator, din care sa rezulte ca beneficiarul are in exploatare suprafete de teren agricol/plantatii/efective de animale/ferme de animale/pasari/albine/capacitate de crestere a pestilor.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350