Top

Garantii acordate pentru creditele dedicate achizitiei de teren agricol

 

In baza Conventiilor incheiate cu MADR, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA acorda garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; acordate fermierilorFermier(i) – persoana fizica sau juridica sau o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola, precum si producatorii din domeniul acvaculturii, conform evidentelor APIA/ANPA; , persoane fizice si juridice pentru achizitionarea de terenuri cu destinatie agricola(iii) Achizitie de teren cu destinatie agricola – cumpararea de teren cu destinatie agricola, cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului, in vederea exploatarii, de catre persoanele fizice sau juridice care detin in folosinta sau proprietate, in conditiile legii, o exploatatie agricola, sau de acvcultura, conform declaratiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), respectiv Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate.
In categoria terenurilor cu destinatie agricola se incadreaza: terenurile agricole productive – terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite cu o consistenta mai mica de 0,4, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, etc;
pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate, in conditiile art. 2 lit. b3 din OUG  43/2013.

Garantia FGCR poate acoperi pana la 80 % din valoarea creditului, diferenta de garantii pana la valoarea creditului si a dobanzii aferente urmand sa fie asigurata la acordarea creditului de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietatea acestora sau a tertilor garanti.

Beneficiarii creditelor pentru care Fondul poate  acorda garantii pot fi persoane fizice si juridice, in calitate de fermieriFermier(i) – persoana fizica sau juridica sau o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola, precum si producatorii din domeniul acvaculturii, conform evidentelor APIA/ANPA; , care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/zootehnic si al acvaculturii  respectiv:

 1. societati comerciale, definite conform Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. persoanele fizice autorizate , intreprinderi individuale si familiale, care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008.
 3. asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004.
 4. persoane fizice care desfasoara activitati economice in domeniul agricol vegetal/ zootehnic si al acvaculturii;

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, conditiile generale de garantare minime ce vor trebui respectate de catre institutiile finantatoare* cu care FGCR a semnat Conventii de lucru sunt:

 • Creditul sa fie destinat achizitiei de teren cu destinatie agricola(iii) Achizitie de teren cu destinatie agricola – cumpararea de teren cu destinatie agricola, cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului, in vederea exploatarii, de catre persoanele fizice sau juridice care detin in folosinta sau proprietate, in conditiile legii, o exploatatie agricola, sau de acvcultura, conform declaratiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), respectiv Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate.
  In categoria terenurilor cu destinatie agricola se incadreaza: terenurile agricole productive – terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite cu o consistenta mai mica de 0,4, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, etc;
  pana la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha in proprietate;
 • Beneficiarul prezinta documente emise de APIA/ANPA din care sa rezulte care este suprafata totala pe care o are in exploatare, din care: arenda, proprietate, concesiune, etc.
 • Ratingul pe care institutia finantatoare il aloca beneficiarului permite acordarea garantiei;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul/tertii garanti prezinta institutiei finantatoare garantii colaterale care impreuna cu garantia FGCR acopera integral creditul aprobat si dobanda aferenta. In cazul creditelor acordate pentru achizitia de terenuri agricole, garantiile colaterale vor fi asigurate cu terenurile achizitionate din creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; si/sau alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului sau tertilor garanti;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC/BC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Contract de fideiusiune incheiat cu cel putin una din persoanele fizice, avand calitatea de actionar/ asociat/ administrator /reprezentant legal al beneficiarului de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;;

* Institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

In cazul institutiilor finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor, suplimentar este necesar ca:

 • persoanele juridice:

– sa nu inregistreze datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, etc.) sau care nu pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat prevazute in Certificatul de atestare fiscala;

– sa nu se afle in procedura de executare silita, de catre ANAF (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare a acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale) conform sectiunii III.D „alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;

 • persoanele fizice:

-sa nu inregistreze debite catre autoritatile fiscale competente;

*Contractul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; se poate semna si anterior solicitarii garantiei FGCR, sub conditia obtinerii garantiei din partea Fondului

Incepand cu anul 2019 comisionul de garantare (prima unica) a fost diminuat la 1,6% pe an pentru toti beneficiarii de credit pentru achizitie teren agricol, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Exceptie fac beneficiarii care au garantii in sold la data de 31.12 a fiecarui an, sau cei pentru care se solicita prelungirea garantiei, a caror capacitate de plata depinde de existenta unor conditii favorabile durabile, sunt in incapacitate de plata sau in pragul incapacitatii de plata, pentru care nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv in cazul celor pentru care s-a deschis procedura insolventei.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului.

In cazul in care perioada de creditare este mai mica de un an, comisionul se calculeaza doar pentru perioada respectiva.

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, institutiile finantatoare* vor transmite Fondului pe adresa de email notificari@fgcr.ro urmatoarele documente scanate:

 

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).
  • Forma simplificata – pentru persoane fizice, PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca anexa 1.1
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca anexa 1.2

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; al institutiei finantatoare:

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani);
 • Documente emise de APIA din care rezulta care este suprafata totala pe care o are in exploatare beneficiarul, din care: arenda, proprietate, concesiune, etc. ;
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice.

* La data curenta institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

 

Pentru institutiile finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor, pe langa documentele mentionate anterior, documentatia de garantare va mai include:

 • referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
 • documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/altor instrumente financiare, dupa caz, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei comitetului de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;
 • Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de reprezentantul legal – Descarca anexa 1.1.
 • ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii;
 • ultima balanta de verificare lunara incheiata inainte de data solicitarii de garantare;
 • certificatul de atestare fiscala, valabil la data solicitarii de garantare din care sa rezulte ca beneficiarii:
  • nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta  include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
  • nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
 • cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; solicita detalierea mentiunilor referitoare la obligatiile fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere;
 • consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei
 • studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350