Top

Garantii acordate pentru crediteleCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; dedicate finantarii proiectelor beneficiarilor privati ai PNDR 2014-2020,  POPAM 2014-2020 si Planului Strategic PAC 2023-2027

 

In baza Conventiilor incheiate cu MADR, Fondul de Garantare a CredituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; Rural IFN SA acorda garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; acordate beneficiarilor privati ai programelor PNDR  2014-2020, POPAM 2014-2020 si Planului Strategic PAC 2023-2027  pentru realizarea proiectelor de investitii cu cofinantare din aceste programe.

Garantia FGCR poate acoperi pana la 80% din valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;, diferenta de garantii pana la valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; si a dobanzii aferente, urmand sa fie asigurata la acordarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; de catre imprumutati cu bunuri aflate in proprietatea acestora sau a tertilor garanti.

Beneficiarii creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; pentru care Fondul poate acorda garantii pot fi persoane juridice, in calitate de beneficiarii privati ai programelor PNDR  2014-2020, POPAM 2014-2020 si Planului Strategic PAC 2023-2027  respectiv:

 1. societati comerciale, definite conform Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. persoanele fizice autorizate , intreprinderi individuale si familiale, care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;
 3. asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004.

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, conditiile generale de garantare minime ce vor trebui respectate de catre institutiile finantatoare* cu care FGCR a semnat Conventii de lucru sunt:

 • Creditul sa fie destinat realizarii investitiilor cu cofinantare din PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020 si Planului Strategic PAC 2023-2027;
 • Beneficiarul prezinta un Contract de finantare nerambursabila, buget indicativ incheiat cu AFIR sau AMPOP;
 • Ratingul pe care institutia finantatoare il aloca beneficiarului permite acordarea garantiei;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul/tertii garanti prezinta institutiei finantatoare garantii colaterale care impreuna cu garantia acordata de FGCR sa acopere integral creditul aprobat si dobanda aferenta;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Contract de fideiusiune incheiat cu cel putin una din persoanele fizice, avand calitatea de actionar/ asociat/ administrator /reprezentant legal al beneficiarului de credit;

* Institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

 

 

In cazul institutiilor finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor, suplimentar este necesar ca:

 • persoanele juridice:

– sa nu inregistreze datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, etc.) sau care nu pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat prevazute in Certificatul de atestare fiscala;

– sa nu se afle in procedura de executare silita, de catre ANAF (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare a acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale) conform sectiunii III.D „alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;

*Contractul de credit se poate semna si anterior solicitarii garantiei FGCR, sub conditia obtinerii garantiei din partea Fondului

Incepand cu anul 2019 comisionul de garantare (prima unica) a fost diminuat la 1,6% pe an pentru toti beneficiarii de credit pentru finantarea proiectelor PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020 si Planului Strategic PAC 2023-2027, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Exceptie fac beneficiarii care au garantii in sold la data de 31.12 a fiecarui an, sau cei pentru care se solicita prelungirea garantiei, a caror capacitate de plata depinde de existenta unor conditii favorabile durabile, sunt in incapacitate de plata sau in pragul incapacitatii de plata, pentru care nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv in cazul celor pentru care s-a deschis procedura insolventei.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;.

In cazul in care perioada de creditare este mai mica de un an, comisionul se calculeaza doar pentru perioada respectiva.

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, institutiile finantatoare* vor transmite Fondului pe adresa de email notificari@fgcr.ro urmatoarele documente scanate:

 

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).
  • Forma simplificata – pentru PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca anexa 1.1
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca anexa 1.2

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de credit al institutiei finantatoare

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani);
 • Contract de finantare nerambursabila din PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020 sau din Planul Strategic PAC 2023-2027, buget indicativ;
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice.

* La data curenta institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

 

Pentru institutiile finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor, pe langa documentele mentionate anterior, documentatia de garantare va mai include:

 • referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
 • documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;/altor instrumente financiare, dupa caz, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei comitetului de credit;
 • Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de reprezentantul legal (original) Descarca anexa 1.1.
 • ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii;
 • ultima balanta de verificare lunara incheiata inainte de data solicitarii de garantare;
 • certificatul de atestare fiscala, valabil la data solicitarii de garantare din care sa rezulte ca beneficiarii:
  • nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta  include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
  • nu se afla in procedura de executare silita de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
 • cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de credit solicita detalierea mentiunilor referitoare la obligatiile fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere;
 • consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei
 • studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350